เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านแม่พิศ-บ้านแม่เริ่ม  บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 497,500 บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1  (เส้นข้างวัดท่าบ่อ)  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,400 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 308,400 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางเกสรถึงร่องนาเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 348,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 348,500 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองเชียงของ บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 240,000 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,300 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 499,300 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมยกระดับ เส้นข้างบ้านทอง หมู่ที่ 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,700 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 482,700 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ เส้นบ้านพ่อทองพล-แม่สมศรี หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 392,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 392,500 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ เส้นแจ้งสนิท-บ้านทุ่งขุนน้อย (ข้างขวา) ห้าแยกบ้านแม่แต่ง-บ้านพ่อวีระ หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 333,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 333,600 บาท

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างปั๊มบางจากถึงบ้านแม่หนูแดง หมู่ที่ 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 467,200 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 467,200 บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน เส้นนายจำนงถึงรีสอร์ทชมตะวัน หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 249,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 249,000 บาท

 
 
Powered by Phoca Download