เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านหนองจาน-บ้านทุ่งขุนน้อย บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 659,300.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 659,300.- บาท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำซอยบ้านพ่อจ่อยถึงสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,633,700.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 1,585,700.- บาท  

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,955,187 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 6,955,187 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,952,500.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 1,952,500.- บาท

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 150,000.- บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะพลาสติก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน  200,000.- บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขุนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 177,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 177,000.- บาท

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 718,562,08.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 718,562,08.- บาท

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก เส้นท่าบ่อ-หนองจาน หมู่ที่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 172,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 172,800 บาท

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ ภายใต้บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 307,600 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 307,600 บาท

 
 
Powered by Phoca Download