เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ เทศบาลเมืองแจระแม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 เป็นเงิน 100,000 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เทศบาลเมืองแจระแม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กันยายน 2559 เป็นเงิน 100,000 บาท

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เทศบาลเมืองแจระแม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นเงิน 199,600 บาท

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 และบ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 142,900 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นเงิน 142,900 บาท

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม วงเงินงบประมาณจัดสรร 300,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 117,100 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งหว้า หมู่ที่ 9 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 598,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 831,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก เส้นแจ้งสนิท-บ้านหนองเชือก บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 542,900 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 3 คัน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นเงิน 11,100,000 บาท

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนแจ้งสนิท-บ้านเชือก เทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 2,521,300 บาท

 
 
Powered by Phoca Download