เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมเป็นกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน,กรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ,กรรมการตรวจสอบเพื่อป้องการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน

     วันที่ 9-13  พฤศจิกายน 2563 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้ นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม, นางดารุณี วิเศษชลธาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลเมืองแจระแมร่วมเป็นกรรมการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน,กรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ,กรรมการตรวจสอบเพื่อป้องการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน ดังนี้
                วันที่  9 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
                วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
                วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านหนองแกและโรงเรียนบ้านทัพไทย
                วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ