เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562

    วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมการอบรมโครงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร และการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่

     โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน