เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

     เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแม ,ผู้นำชุมชน ,สมาชิกสภาเทศบาล , โรงเรียนในพื้นที่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน , พนักงานเทศบาล , นักเรียนตำรวจตระเวรชายแดน และประชาชนในตำบลแจระแม  โดยมีการจัดกิจกรรม  คือ

         -  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  จัดกิจกรรมที่บ้านท่าบ่อ ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อโดยมี นายศิลปชัย ประเสริฐศรี ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

         -  วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดกิจกรรมที่บ้านทุ่งขุนน้อย ณ โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา โดยมีนางสาวกัลยา ลักษณะงาม  รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน