เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมสัมนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

     วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมสัมนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจระแม 

     โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแม

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแม ให้แก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองแจระแม ซึ่งมี นายศุภชัย ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และทีมงานเป็นวิทยากรในการอบรม

     โดยในการอบรมมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดอบรมโครงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2562

    วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมการอบรมโครงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลเมืองแจระแม เพื่อเป็นการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร และการประกอบการที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่

     โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 มีผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้าน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมเข้าร่วมโครงการ

 

    โดยมี นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562

    ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 5 พฤษภาคม 2562  เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับกรมปศุสัตว์อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562   ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแจระแมรวม 10 หมู่บ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2562

    วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ กรมปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมูบ้าน ประจำปี 2562

 

    โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในการอบรมครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

               ตอบแบบสอบถาม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม บุญหลักไม้แก่นจัดการที่ดินสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมตำบลแจระแม ประจำปีงบประมาณ 2562

     วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ ที่สาธารณประโยชน์ กุดก้านเหลืองน้อย บ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6  นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม  สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม “บุญหลักไม้แก่นจัดการที่ดินสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม ประจำปี 2562”

     โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน

 

 

อ่านเพิ่มเติม...