เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแจระแม ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย

    วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแจระแมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 7 ราย  โดยมี นายคณิต  สุพล  รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    วันที่ 13 มิถุนายน  2563  เวลา 10.30 น.นางสาวปลิดา  สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้ นางสาวบุบผา เฉลียวธรรม  รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ครอบครัวนายเนียม บุตรดาหา โดยอาศัยอยู่กับหลานเล็กๆ 3 คน ตามลำพังเพราะยายที่เป็นเสาหลักครอบครัวเพิ่งเสียชีวิต ทำให้ภาระเลี้ยงหลาน 3 คน ตกเป็นของนายเนียม บุตรดาหา ปัจจุบันไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้องอาศัยยู่บนที่ดินของคนอื่นข้างศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

               ตอบแบบสอบถาม ที่นี่

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ บริเวณหาดคูเดื่อ

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมาตรการผ่อนคลายของจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณหาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ให้คำแนะนำมาตรการต่างๆและให้กำลังใจผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผล กระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาด และเพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีม ครู ก ให้สามารถเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ได้ โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ นางสาวสุภาภรณ์ บุญมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นางสุชาดามณี บุญจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก ได้บรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย บุคลากรในเทศบาลเมืองแจระแม , ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ครู รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2563

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2563 โดยมี     นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมงานการรณรงค์การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองแจระแม เข้าร่วมงานการรณรงค์การเตรียมความพร้อมและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ณ บริเวณลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

    วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี มีนายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกิจกรรม​ จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​(วันกองทัพไทย)​ประจำปี​พุทธศักราช​ 2563
  2. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช​ เนื่องในวันยุทธหัตถี​ ประจำปี​พุทธศักราช​ 2563
  3. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563
  4. เทศบาลเมืองแจระแม จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
  5. เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีรับพระราชทานสิ่งอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี