เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณเขตพื้นที่ตำบลแจระแม

      วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ออกพื้นที่ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณเขตพื้นที่ตำบลแจระแม

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเตรียมความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะ และฝึกการแจ้งเตือนภัย การอพยพ ประชาชน และการความเสียหายระหว่างน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 2563

      วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแจระแม ได้เข้าร่วมพิธีเตรียมความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะ และฝึกการแจ้งเตือนภัย การอพยพ ประชาชน และการความเสียหายระหว่างน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี มีหน่วยงานที่ร่วมโครงการดังนี้

-เทศบาลเมืองแจระแม

-องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

-เทศบาลนคร อุบลราชธานี

-ป.ภ เขต 13 อุบลราชธานี

-ต.ช.ด 22

-แขวงการทางที่ 1-2

-หน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะ อุบลราชธานี

-หน่วยกู้ภัยสว่างบูชาธรรม

-หน่วยกู้ภัยศิษย์พระจี้กง อุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในการรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่

      วันที่ 22-29 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม  ออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในการรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่ หมู่ที่ 1,2 บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน และหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุนน้อย และหมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหว้า

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563"

      วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563" ซึ่งมีการประดับดอกดาวเรืองหรือต้นไม้โทนสีเหลืองบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

      โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อม นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานงาน ลูกจ้างศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม พร้อมอาสาปศุสัตว์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับ นายองอาจ พิมสาร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535เกี่ยวกับบันทึกรายละเอียดสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2) รวมทั้งตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 82 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับตัวแทนจากส่วนงานต่างๆเทศบาลเมืองแจระแม ร่วมกับตัวแทนจากส่วนงานต่างๆในพื้นที่ตำบลแจระแมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข

    วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม เทศบาลเมืองแจระแมร่วมกับตัวแทนจากส่วนงานต่างๆในพื้นที่ตำบลแจระแมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุข

     โดยมี นายคณิต  สุพล  รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแมรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน

    วันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ออกประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจาน
     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม
     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ
     4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทัพไทย

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองแจระแม ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย
  2. เทศบาลเมืองแจระแมร่วมต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  3. ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  4. นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ บริเวณหาดคูเดื่อ
  5. เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)