เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแจระแม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

      วันที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. พนักงานและข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย"หนูน้อย เรียนรู้สู่โลกกว้าง"

      วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัย"หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองแจระแม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีและแหล่งเรียนรู้สำคัญในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแจระแมและคุณครูร่วมเดินทาง

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการเกษตรตัวจิ๋ว เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง

      วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการเกษตรตัวจิ๋ว เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการโครงการเกษตรน้อย เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

      วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการโครงการเกษตรน้อย เดินตามพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปีงบประมาณ 2563

      วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแจระแม งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองแจระแม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปีงบประมาณ 2563  เพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้และเกิดความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การทำเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติต่อไปในโอกาสต่อๆไป โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายฝึกการอบรม  และมี นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแมเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

      วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม มอบหมายให้ นางบุบผา เฉลียวธรรม นางสาวกัลยา ลักษณะงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม นายอรรคเดช ไชยจิตร ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

      โดยมีหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในการประกอบพิธี

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม

      วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแมมอบหมายให้นางบุบผา เฉลียวธรรม รองนายกเทศเมืองแจระแม ต้อนรับคณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแจระแม  พร้อมได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษาฯ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

      วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา14.00 น.ห้องประชุมเทศบาลเมืองแจระแม กองการศึกษา เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพื่อปรึกษาข้อราชการ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ตลอดจนวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีนายคณิต สุพล รองนายกเทศมนตรีเมืองแจระแม เป็นประธานในการประชุม ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับกองการศึกษา 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในบริเวณเขตพื้นที่ตำบลแจระแม
  2. เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเตรียมความพร้อมกำลังพล ยานพาหนะ และฝึกการแจ้งเตือนภัย การอพยพ ประชาชน และการความเสียหายระหว่างน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 2563
  3. เทศบาลเมืองแจระแมออกพื้นที่ให้บริการประชาชนในการรับจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอยนอกสถานที่
  4. เทศบาลเมืองแจระแมร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563"
  5. เทศบาลเมืองแจระแมจัดโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563