เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (2)

     สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการสานักปลัดเทศบาลเมืองแจระแม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) สานักงานเทศบาลเมืองแจระแม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.