เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
สำนักปลัด
     
 
 
 
นายธนเสฎฐ์ ปิติพงศ์เมธิน
 
 

หัวหน้าสำนักปลัด

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
นางสาวสุมามัย สืบเสนาะ
 
พันจ่าเอกธนพล ผูกรักษ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางเกตน์นิภา เดชคุณ
นางสาวจิราภัทร ทวิชศรี
ส.อ.ณัฐธัชพงศ์ ชัยกาญจนคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นิติกรชำนาญการ

     
นายอำนาจ มีธรรม
นายพีรพัฒน์ เกษเจริญคุณ
นางพัฒนาการ ขาววงศ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

     
 
นายเอกราช อัครกตัญญู
นางสาวศุภธิดา ก้อนศิลา
นายสุเชษฐ์  เรืองธรรม

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตรปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

     
 
 นางสาวรุ่งวิลัย  ลีราช
สิบเอกพิฑูรย์ทักษ์ ภูมิจิโรจ
นางสาวอภิสราพร คุณแก้ว

นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
     
นายกิตติชัย ทวีสุข     
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน     
     
พนักงานจ้าง
     
นางชลิตา ทัศบุตร
นางสาวอรอนงค์ วงศ์เพ็ญ
นางสาวณัชชา ทองมี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

     
นางสาววรรธนพร กรุณา
นายอยุทธ์ โสพิลา
นายจตุรงค์ พาณิชย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

     

นางสาวขวัญธิดา  พิณโท

นายสมศรี อยู่สุข
นายสมชาย ธรรมชอบ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

     
นายเชษฐา กองสุข
           นายจตุพร  จันทร์สกุล
นายประเทือง  บุญทิพย์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

     
 
นายสมดี บุญชู
นางสมนึก ส่งเสริม
 

คนงานดับเพลิง

แม่บ้าน