เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองคลัง
     
 
 
 
นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
นางพรผกา วงศ์สุวรรณ
 
นางสาวจารุณี สมภาวะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

     
     
พนักงานเทศบาล
     
นางนภาพร แก้วธรรมมา
นางศิฐิญาภรข์  อัศญปัญญาเลิศ
นายพิภู บุอ่อน

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

     
นางเมธปิยา จันทมาศ
นางสาวยุพาภรณ์ สิทธิปกรณ์

นางสาวขวัญธิดา  ลัทธิมนต์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     
   

นางสาวประกายเพชร  กุดเป่ง

   

เจ้าพนักงานพัสดุ

   
     
     
พนักงานจ้าง
     
นายธนิต พุ่มแก้ว
นางสาวธัญลักษณ์ ศรีพราหมณ์
นางสาวทิพวรรณ ศรีโท

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

     
   
นางสาวสุภัสสร บุญทรง
   

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ