เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองการศึกษา
     
 
 
 
นางดารุณี  วิเศษชลธาร
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
-
 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายกมนทัต ลิ้มสุวรรณ
นายจตุภูมิ ศุภกุล
นางสมปอง มาคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

การนักสันทนาการปฏิบัติการ

ครู (คศ.2)

     
นางจรวยพร พานิชวัฒนา
นางสำลี วรรณคำ
นางสาวจิรัชญา กำลังเจริญ

ครู (คศ.2)

ครู (คศ.2)

ครู (คศ.1)

     
 
 
นางสาวช่อแก้ว พิมพ์สวัสดิ์
 
 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 
     
     
พนักงานจ้าง
         
 
 
นางวาสนา โสพิลา
 
นางสาววิภาดา ทอนสนิท
 
นางสาวพรธีรา  โสเสมอ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

         
   
นางปทุมมา  สุขเลิศ   นางสาวนฤมล  บุญศรัทธา   นางสาวธรวรรณ  แร่ทอง
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก