เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
 
 
 
นายเดชา ตรีภพ
 
 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
  นางสาวจรุงศรี มั่นทองพิทักษ์  
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 
     
     

พนักงานเทศบาล
     
 
นางสาวอนุธิดา  ทองไทย
นายสุวรรณ์ หลงชิน
-

นักวิชาการสาธารณสุข

นักจัดการงานเทศกิจ
ปฏิบัติการ

นักวิชาการสุขาภิบาล

     
นายปฏิภาณ ภูลายดอก
นางเกษศรินทร์ ตันจ้อย
นายณัฐวัตร บุตรพรหม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

     
     
พนักงานจ้าง
     
นายอรุณ  เพิ่มพูล
นายจักริน  สุริโย
นายอำนวย มุสิกวัน

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานประจำรถขยะ

     
 
นายสวัสดิ์ เงาเพชร
นายรุ่งโรจน์ ยิ่งยง
 นายทวีชัย จำเนียร

พนักงานประจำรถขยะ

พนักงานประจำรถขยะ

 พนักงานประจำรถขยะ