เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
กองช่าง
     
 
 
 
นายวรสิทธิ์ พูลพนา
 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
     
     
หัวหน้าฝ่าย
     
 
 
 
นายสุรพงษ์ วิชางาม
 
 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
 
นายเอกลักษณ์ สำเภา
นายจาตุรงค์ อุทัยกรณ์
- ว่าง -

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

     
นายสุทธิชัย ฉายสว่าง
นางสาวณัฏฐิดา สังฆพันธ์
 

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

     
     
พนักงานจ้าง
     
นายบรรพต วงศ์พิมพ์
นายอวิรุทธ์ นาคพันธ์
-

ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

     
     
 นายประเทือง บุญทิพย์    
 พนักงานขับรถยนต์