เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
หัวหน้าส่วนราชการ
     
 
 
 
นายอรรคเดช ไชยจิตร
 
 

ปลัดเทศบาล

 
     
 
 
 
ว่าที่ ร.ท. ฉลาด ศุภลักษณ์
 
 

รองปลัดเทศบาล

 
     
     
ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วน
     
นายธนเสฎฐ์ ปิติพงศ์เมธิน
นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์
นายวรสิทธิ์ พูลพนา

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

     
นางดารุณี  วิเศษชลธาร
นายเดชา ตรีภพ
นางสาวยุพาภรณ์ ทองไทย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการตรวจสอบภายใน