เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 1869 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

หนังสือราชการของ สถ.

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 24/01/20 ]
การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23/01/20 ]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 [ 10/01/20 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 15/12/15 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับทึ่ 4) [ 15/12/15 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 [ 14/12/15 ]
การรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟมตามนโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาล [ 14/12/15 ]
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14/12/15 ]
ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ [ 27/11/15 ]
การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2559 ในระบบ Electronic Report (E-Report) [ 27/11/15 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 26/11/15 ]
โครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 26/11/15 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนโครงการเด็กไทยแก้มใส ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนใจเข้าร่วม (โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ) [ 25/11/15 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 21/10/15 ]
แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 21/10/15 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) [ 20/10/15 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 20/10/15 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 19/10/15 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 [ 24/04/15 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 24/04/15 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 [ 24/04/15 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 23/04/15 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 [ 24/03/15 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 24/03/15 ]
การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24/03/15 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20/03/15 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 1/2558 [ 05/01/15 ]
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558 [ 05/01/15 ]
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558 [ 05/01/15 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย [ 05/01/15 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 05/01/15 ]