เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564 ชุดที่1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

     

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) ประจำปี 2564

ชุดที่1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)