เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

     

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

     ด้วยเทศบาลเมืองแจระแม ได้รับหนังสือ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี          ว่าสำนักงานคณะกรรมกป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงานป.ป.ส.)ได้จัดทำเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดสำหรับเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ โดยสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์และสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามลิ้งที่ให้มา ดังนี้ http://bit.ly/2SzqlYi