เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     เทศบาลเมืองแจระแม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป