เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557 – 2561) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     เพื่อให้เทศบาลเมืองแจระแมบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงต้องมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา และใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับศักยภาพของเทศบาล เพื่อเป็นเครื่องมือในการนโยบาย กรอบหรือทิศทางการพัฒนาเทศบาลไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต