เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2548 ฉ.2

พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.2559

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2550)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541

 
 
Powered by Phoca Download