เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

องค์ความรู้เรื่อง "วินัยและการรักษาวินัย"

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2548 ฉ.2

 
 
Powered by Phoca Download