เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศอื่นๆ

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ

เรื่อง  ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองแจระแม  อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

       จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 (รอบ 1 ตุลาคม  2561 – 31  มีนาคม  2562)

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

       สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการสานักปลัดเทศบาลเมืองแจระแม วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) สานักงานเทศบาลเมืองแจระแม ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง 144 ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง 144 ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง 144 ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง 144 ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง 144 ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

     สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง 144 ม.1 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

 
 
Powered by Phoca Download