เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง   มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ปีงบประมาณ 2563 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ 2563 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  ปีงบประมาณ 2563 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปีงบประมาณ 2563    

 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง   มาตรการป้องกันการรับสินบน  ปีงบประมาณ 2563 

 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563  

 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2563 

 

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง   เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download