เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

          แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) ของเทศบาลเมืองแจระแม ฉบับนี้  จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2563 )  โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองแจระแม  ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง  การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม

     เทศบาลเมืองแจระแมถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขึ้น สำหรับใช้เป็นกรอบ และแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้และให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข ขวัญกำลังใจดีพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น จึงมีนโนบายด้านต่างๆ ดังนี้

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

.............................................................

                   เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองแจระแม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

                   เทศบาลเมืองแจระเม จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

 
 
Powered by Phoca Download