เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 42 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Up

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองแจระแม

1. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

2. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

3. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

4. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

6. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

7. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

8. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

9. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

10. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

11. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

12 ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

13. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

14. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

15. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

16. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

17. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดา และเด็ก

18. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

19. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น

20. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

21. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

22. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

23. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

24. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 
 
Powered by Phoca Download