เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศทั่วไปของเทศบาล

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง  การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ 2562

สำเนารายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน พ.ศ.2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้เข้ารับบริการ ในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการเทศบาลเมืองแจระแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลเมืองแจระแม

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตและโปร่งใส ประจำปี 2562

ข้อบังคับเทศบาลเมืองแจระแมว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองแจระแม

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download