เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 24 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Up

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ) 

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2561

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 )

เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

     เพื่อให้การบริหารราชการเทศบาลเมืองแจระแม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม จึงประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

     เทศบาลเมืองแจระแม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อไป

     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี แผนพัฒนาอำเภอสามปี นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านเนื้อหาสาระกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

     เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้สำเร็จลุล่วงตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จึงได้ทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2557)ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญขึ้น

 
 
Powered by Phoca Download