เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 13 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 8 | Total Subjects: 7
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0
Up

ข้อบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อการบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
Powered by Phoca Download