เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ข้อบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อการบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๗

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแจระแม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
Powered by Phoca Download