เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 10 แห่ง วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 683,295.96.- บาท  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน ุ683,295.96.- บาท