เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแจ้งสนิท-บ้านหนองเชือก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.85-001 หมู่ 3 บ้านหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแจ้งสนิท-บ้านหนองเชือก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.85-001 หมู่ 3 บ้านหนองแก  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,450,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 8,708,440.92.- บาท