เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและจัดทำแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,955,187 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 6,955,187 บาท