เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแจระแม

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแจระแม ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,952,500.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 1,952,500.- บาท