เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะพลาสติก ตำบลแจระแม

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะพลาสติก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน  200,000.- บาท