เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 718,562,08.- บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 718,562,08.- บาท