เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านแม่พิศ-บ้านแม่เริ่ม บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านแม่พิศ-บ้านแม่เริ่ม  บ้านทัพไทย หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,500 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 497,500 บาท