เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1 (เส้นข้างวัดท่าบ่อ)

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1  (เส้นข้างวัดท่าบ่อ)  ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 308,400 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 308,400 บาท