เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมยกระดับ เส้นข้างบ้านทอง หมู่ที่ 4

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนพร้อมยกระดับ เส้นข้างบ้านทอง หมู่ที่ 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,700 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 482,700 บาท