เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างเดือน (พฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560)

         ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ระหว่างเดือน (พฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองแจระแม จำนวน 10 แห่ง จำนวนเด็ก 823 คน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 401,923 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559