เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 197,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กันยายน 2559