เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เทศบาลเมืองแจระแม

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เทศบาลเมืองแจระแม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 200,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน 2559 เป็นเงิน 199,600 บาท