เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 และบ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย บ้านหนองแก หมู่ที่ 3 และบ้านคูเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแจระแม วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 142,900 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นเงิน 142,900 บาท