เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

     การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วงเงินงบประมาณจัดสรร 500,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 341,000 บาท