เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นเงิน 831,000 บาท