เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รายงานการประมาณราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม

     การประมาณราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 2,000,000 บาท