เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สารจากปลัด

ถ้อยแถลง

     สวัสดีครับ พี่น้องชาวเทศบาลเมืองแจระแมทุกท่าน การจัดทำวารสารครั้งนี้เป็นฉบับแรก ซึ่งการจัดทำวารสารเป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับข่าวสารการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแจระแม อีกรูปแบบหนึ่ง ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่มีอยู่ ในขณะที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ การตัดสินใจดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนโดยเข้ามา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจผ่านเวทีประชาคมทำให้โครงการต่างๆ เป็นไปตามความต้องการและตรงตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น

 

     ในโอกาสนี้จึงได้รวบรวมผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา (ประจำปี 2558) เพื่อรายงานให้ประชาชนทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

                         นายอรรคเดช ไชยจิตร

                         ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม