เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สารจากนายก

ถ้อยแถลง

     สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองแจระแมที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉันนางสาวปลิดา สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม ต้องขอขอบพระคุณอย่างจริงใจที่พ่อแม่ พี่น้องได้ให้ความไว้วางใจให้ดิฉันและคณะเข้ามาเป็นตัวแทนในการบริหารเทศบาลเมืองแจระแม ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ดิฉันและคณะผู้บริหารได้มีความมุ่งมั่นและใช้ความพยายามใช้ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มที่ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าไปในทุกๆด้าน โดยเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้าน ถึงแม้จะมีงบประมาณที่จำกัดแต่ก็ได้มีการจัดสรรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อส่วนรวมมากที่สุด

 

     เทศบาลเมืองแจระแม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กมีพื้นที่รอการพัฒนาอยู่อีกเป็นจำนวนมาก คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล ต่างมีความตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองกันทั้งนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือ ภายใต้ความต้องการการพัฒนาที่หลากหลายของหมู่บ้าน เทศบาลเมืองแจระแม ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการให้เกิดผลการพัฒนาในโครงการต่างๆ ได้ทันท่วงทีแต่จะพยายามที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกๆด้านอย่างทั่วถึง โดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านในการเสนอปัญหาและความต้องการ

 

     วารสารฉบับนี้เป็นเสมือนสื่อกลางที่จะบอกเล่าให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความตั้งใจในการดำเนินงานของดิฉันและคณะผู้บริหาร ซึ่งเกิดผลเป็นโครงการต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการล้วนเป็นการตอบสนองความอยู่ดี มีสุขของชาวเทศบาลเมืองแจระแม ทั้งสิ้น สิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้นั้นก็ล้วนมาจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของพวกเราชาวเทศบาลเมืองแจระแมทุกคน ซึ่งดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ให้มีและเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองแจระแมของเราตลอดไป

 

 

                         นางสาวปลิดา สิทธิธรรม

                         นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแจระแม