เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     เทศบาลเมืองแจระแม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

 

“แจระแมเมืองแห่งการพัฒนา คุณภาพชีวิตสังคมดี
สิ่งแวดล้อมดี การศึกษามีมาตรฐาน บริหารองค์การอย่างมีคุณภาพ”

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การอย่างมีคุณภาพ

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. โครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่

2. เกษตรกรมีน้ำและทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เศรษฐกิจชุมชนดี ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมีความสุข

4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. สังคมและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์การ