เมนูหลัก
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

 

ประวัติความเป็นมา

 

 

     กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น เทศบาลเมืองแจระแม โดยให้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป บรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555

 

 

ดวงตราประจำเทศบาลเมืองแจระแม

 

     เทศบาลเมืองแจระแม ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองแก ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลกปกครอง และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังใหม่) มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,250 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน